Yhteiskunnallinen Yrittäjyys

Mitä yhteiskunnallinen yrittäjyys tarkoittaa?

Yleisesti ottaen yhteiskunnallinen yrittäjä (social entrepreneur) pyrkii ratkaisemaan yhteiskunnallisia haasteita liiketoiminnan keinoin. Määritelmiä on monia.

SYY määrittelee asian seuraavasti: Yhteiskunnallinen yrittäjä pyrkii rakentamansa liiketoiminnan avulla ratkaisemaan yhteiskunnallisia ongelmia. Toiminta on aina arvopohjaista ja pyrkii yhteisöllisyyden kautta yhteiseen hyvään. Menestystä mitataan ensisijaisesti sillä kuinka hyvin ratkaisut korjaavat vallalla olevia yhteiskunnallisia haasteita.

Suomessa yhteiskunnallinen yrittäjyys on melko uusi ilmiö, mutta maailmalla se on huomattavasti tunnetumpi. Tietoa kansainvälisesti löytyy tämän sivuston linkit-hakemistosta.

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden ominaispiirteet ovat:

  1. Yritystoiminnan päätavoitteena on ratkaista yhteiskunnallisia tai ympäristöllisiä haasteita liiketoiminnan keinoin niin, että se on myös taloudellisesti kannattavaa. Yritys siis mittaa menestystään sillä kuinka suuri vaikutus toiminnalla on ollut yhteiskuntaan. Rahallinen menestys taas on seuraamus yhteiskunnallisesta vaikutuksesta.
  2. Voitto kanavoidaan takaisin liiketoimintaan positiivisen vaikutuksen maksimoimiseksi. Menestyvässä yrityksessä jokainen työntekijä saa korvauksen omasta työstään ja yli jäävä raha kanavoidaan toiminnan parantamiseen ja laajentamiseen.

Millainen on yhteiskunnallinen liikeidea?

Yhteiskunnallinen liikeidea on 1) mullistava, 2) skaalautuva ja 3) taloudellisesti kannattava.

Liiketoiminta mullistaa perinteisen tavan ratkaista sosiaalisia tai ympäristöongelmia. Ratkaisu voidaan ottaa käyttöön  muissakin kulttuureissa ja ympäristöissä muuntamalla sitä toimivaksi paikallisesti. Jos ratkaisu ei ole taloudellisesti kannattava, ei ratkaisulla ole taloudellisia edellytyksiä, joilla voitaisiin tehdä lisää hyvää.

Social Entrepreneurship – Sosiaalinen yrittäjyys – Yhteiskunnallinen yrittäjyys?

Usein yhteiskunnallinen yritystoiminta käsitetään virheellisesti samaksi kuin sosiaalinen yritykset. Nämä edustavat kuitenkin kahta aivan erilaista yritysideologiaa.

”Sosiaalinen yritys on normaalisti tavaroita tai palveluita markkinoille tuottava, voittoa tavoitteleva yritys. Vähintään 30 % työntekijöistä on osatyökykyisiä ja pitkäaikaistyöttömiä, jotka ovat työllistyneet yritykseen työ- ja elinkeinotoimiston kautta. Sosiaalinen yritys on rekisteröitynyt Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämään rekisteriin. ” Lähde: Työllisyysportti

Myös sosiaalisen yritystoiminnan tavoitteet eroavat yhteiskunnallisen yrittäjyyden tavoitteista melko paljon. Sosiaalisilla yrityksillä taloudellisen tuloksen tekeminen on päätavoitteena kun taas yhteiskunnalliset yritykset pyrkivät tekemään taloudellista tulosta, jotta yhteiskunnalliset tavoitteet tulevat saavutetuiksi.